1944. november krónikája
Napok Budapest, Magyarország Más frontok További események
1.
 •  A szovjet hadsereg elfoglalja Szolnokot és Kecskemétet.
 • Három csatahajó fedezõ tüze alatt az angol királyi tengerészgyalogság egy dandárja Westkapelle közelében parta szállt a Walcheren szigeten. Ezzel döntõ szakaszába jutott a Schelde torkolatvidékének elfoglalásáért vívott harc. A hadmûvelet következtében november közepére nyitva állt Antwerpen kikötõje, amely jelentõs mértékben könnyítette meg a szövetséges csapatok ellátását.
 • A jugoszláv néphadsereg elfoglalja Zárát
 
2.
 •  A szovjet támadás eléri Gyálpusztát (13km a fõvárostól), a munkára vezényelt zsidókat visszavezényelték a városba
 • Összeül a képviselõház. 372 képviselõ közül csak 55 jelenik meg.
 •  MacArthur csapatainak a sikeres partraszállás után sikerült mélyen betörniük Leyte sziget belsejébe. Ezzel a Fülöp-szigetekért folytatott harc döntõ szakaszába lépett.
 Auschwitz-Birkennauban ezen a napon gázosítják el az utolsó embereket. Megkezdõdik a nyomok eltüntetése.(Lásd 26-a)
3.
 • A képviselõház és a felsõház együttes ülése elfogadja az 1944:X tc.-t: "Jóváhagyólag tudomásul veszi" Horthy lemondását és Szálasi felruházását a kormányzót megilletõ jogkörrel.
 • november 3-án plakátokon hívják fel jelentkezésre a 16-tól 40 éves zsidó nõket s azokat honvédelmi munkára is igénybeveszik
 • megjelenik Szálasi rendelete a "zsidó vagyon tárgyában", mely szerint minden vagyon az államra száll, kivéve az istentiszteletre szánt tárgyak, családi arcképek, sírok, sírboltok, magánlevelek, iskolai taneszközök, gyógyszerek, jegygyûrûk. Meghagytak a zsidóknál kétheti élelmet, 300 pengõ készpénzt.
 •  Befejezõdnek a Walcheren szigetének elfoglalásáért vívott harcok. A tisztogató gadmûveletek 9-ig tartanak.
 
4.
 •  megkezdik a nyilasok Budapesten november 4-én éjjel a "munkakötelezett" zsidók ellenõrzését, vagyis összefogását, deportálását. az ellenõrzés a házakban folyik
 • falragaszokon szólítják fel a 16 és 40 év közötti zsidó nõket munkaszolgálatra, halálbüntetés terhe mellet mindenkit behívtak, akik eddig "különféle okokból" mentesültek a munkaszolgálat teljesítése alól
 • Az országgyûlés két háza elõtt Szálasi esküt tesz.
 • A honvédelmi miniszteri rendelet 18-ról 17 évre szállítja le a hadkötelezettség korhatárát.
 • Felrobban a németek által aláaknázott Margit-híd.
 • Az elõre törõ szovjet csapatok elérik a Monor-Üllõ-Vecsés vonalat. Az Attila vonal menetbõl való áttörése nem sikerül. A német hadvezetés a 3. magyar hadsereg elvéreztetése révén nyer egy napot. Malinovszkíj ideiglenesen leállítja 46. hadsereg frontális támadását.A 3. magyar hadsereg a harcokban gyakorlatilag megszûnt..
   
5.
 •  A zsidó varrónõket, akiket már elõzetesen összeírtak, hadimunkára hívják be
   
6.
 •  A szovjet támadás eléri a fõváros külsõ védelmi gyûrûjét
 • az elsõ gyalogmenetek elindítása az óbudai téglagyárból Hegyeshalom felé
 •  A németek kiürítik az utolsó égei-tengeri szigetet
 
7.

 

 • Ferenczy László (a csendõrségnél a zsidókérédésért felelõs alezredes) telefonon értesíti a zsidó tanácsot a "nemzetközi gettó" létrehozásáró a védett személyek részérel, azzal, hogy a költözésre két nap áll rendelkezésre
 • A Moszkvából hazaérkezõ kommunista vezetõk Szegeden megalakítják a Magyar Kommunista Párt ideiglenes központi vezetõségét.
 • A háznagyi hivatal értesíti a képviselõket a törvényhozás Sopronba költözésérõl.
 • a nyilas kormányazat felszólitja a semleges követségeket, hogy kövessék õket Sopronba. Danielsson a svéd követ kijelentette, hogy nem költözik. A legtöbb követség a helyén marad
 • A 3. ukrán front harcolnak Apatinnál az átkelésért a Dunán.
 
 •  Rooseveltet negyedik alkalommal választják meg az USA elnökének
8.
 •  A Szálasi-kormány fegyveres szolgálatra hívja be a budapesti férfilakosságot 17 évtõl 60 éves korig
 • Megkezdõdnek a Hegyeshalmon át Németországba irányuló gyalogos deportálások, amelyek a hónap végéig folynak.
 •  Patton 3. hadserege megkezdi a Westwall elleni támadását.
 •  Tito Moszkvába utazik
9.
 • Budapesten megalakul a Magyar Nemzeti Felekelés Nemzeti bizottsága.
 • elrendelik, hogy a zsidók "három napig nem közlekedhetnek az utcán, házaikat el nem hagyhatják"
 • új razzia kezdõdik, és zsidók ezrei kerülnek az óbudai téglagyárakba
   
10.    
11.    
 •  A Pravdában és a Krasznaja Zvezdában megjelenik Vörös János felhívása. Befejezõ szavai: " Éljen a szabad demokratikus Magyarország, Horthy kormányzó vezetése alatt!"
12.    
 •  Faragho Gábor, Teleki Géza, Szentiványi Domokos, Miklós Béla, Vörös János megbeszélése Molotovval, Dekanozovval és Kuznyecovval a magyar kormányalakítási tervekrõl.
13.      
14.
 • Magyar -német megállapodás a hazai ipari berendezések, gépek, nyersanyagok, mezõgazdasági termékek, egészségügyi felszerelések, mûkincsek Németországba történõ kiszállításáról.
   
15.
 • Budapest megmaradt zsidó lakosságát a VII. keröletben kijelölt és (december 10-tõl) palánkokkal elzárt gettóban zsúfolják össze. Határai: Dohány u.,Kertész u., Síp u., Wesselényi u., Király u., A hivatalos BM rendelet a nagygettóról csak decemebr 2-án jelenik meg
 • A honvédelmi miniszter totális mozgósítást rendel el: 12-70 éves korig nemre való tekintet nélkül minden magyar állampolgár katonai, illetve munkaszolgálatra kötelezett.
 •  Debrecenben megindul az MKP napilapja, a Néplap.
   
16.
 •  Az A és B jelzésû tejjegyekre a szoptatós anyák és 3 éves korig a gyermekek résézére fejenként 80 dkg rizst osztanak.
 • Az amerikai 9. hadsereg Köln felé tör.November második felének idõjárása rendkívül esõs volt, ez lelasította a Westwall elleni támadásokat.
 •  Újabb megbeszélés Moszkvában a magyar és a szovjet tárgyalófelek között.
17.
 • A nyilasok mintegy 200 megkínzott foglyot kivégeznek a budapesti Duna-parton
 • Angelo Rotta és Danielsson személyesen adja át Szálasinak azt a memorandumot, amelyet Lutz-cal, Wallenberggel együtt fogalmaztak, és amelyben követelik a zsidóüldözés azonnali és teljes befejezését
 • Szálasi rendeletet adott ki, melyben hat különféle zsidókategóriát állapított meg.(1. Külföldi menlevelesek, 2. Németországba "kölcsönadottak", 3. gettózsidók, 4. mentesített zsidók 5. zsidó egyházi személyek, 6. zsidó fajú külföldi állampolgárok
   
18.
 •  A szovjet hadsereg elfoglalja Gyöngyöst
   
19.  
 •  Szegeden megalakul Magyar Komunista Párt, a Független Kisgazdapárt és a Nemzeti Paratszpárt közös napilapja Délmagyarország címmel. (Szerkesztõ Balogh István, Erdei Ferenc, Révai József)
 •  Az amerikaiak elfoglalják Geilenkirchent
 
20.  
 • A Patton vezette 3. amerikai hadsereg elérte a német határt.(December 18-ig sikerül erõs hidfõt kiépíteni a Saar folyón.)
 
21.
 • Az MTI jelenti: "Aki most... kivonja magát a katonai szolgálatteljesítés alól és megszökik, zámoljon azzal, hogy nem csak saját személyében halálbüntetéssel bûnhõdik, hanem hozzátartozói is a legnagyobb veszélybe dönti...azok a katonaszökevény rokonuk miatt a legsúlyosabban fognak lakolni."
   
22.
 • Letartóztatják a Magyar Nemzeti Felszabadító Bizottságának vezetõit.
   
23.
 • A német fõhadiszállásról érkezett parancs szerint a magyar fõvárost erõdítménynek kell tekinteni, a védelmi harcoknak Budapesten házról házra kell folyniuk, tekintet nélkül a civil lakosságra.
 • Az újjáalakult FKGP elnöki tanácsának ülése Szegeden, Balogh István elnökletével
 • Szálasi rendelete a Dolgozó nemzet Hivatásrendjének felállításáról. Fõ feladat: "az osztályharc megszüntetése és az egyes társadalmi rétegek gykorlati összehangolása."
 
A három nagyhatalom hozzájárulását kéri a londoni emigráns csehszlovák kormány a szlovákiai magyar kisebbség kitelelpítéséhez.
24.
 • A nyilas kormányzat Budapestrõl Északnyugat-Dunántúlra, a "Gyepü II." fedõnevû körzetbe telelpül.
 •  A franciák elfoglalják Strassbourgot
 
25.
 •  A szovjet hadsereg elfoglalja Hatvant
 • Belügyminiszteri rendelettel a katonaszökevényekre vonatkozó statáriumot családtagjaikra is kiterjesztik.
 
 • Kárpát-Ukrajna egyesül Szovjet-Ukrajnával
26.
 •  A szovjet hadsereg elfoglalja Mohácsot
 •  Megnyit az antwerpeni kikötõ, és a németek el is kezdik lõni V1-es, illetve V2-es rakétákkal
 • New Yorkban bemutatják Bartók Béla Szonáta szóló hegedûre, címu mûvét
 • A zsidó Sonderkommando 204 tagját is kivégzik Auschwitzban, hogy lehetõleg a borzalmak utolsó túlélõ tanúi se maradjanak életben.
28.
 •  A szovjet hadsereg elfoglalja Pécset
 •  Az albánok befejezik hazájuk felszabadítását
 • Steltius, Az USA Ügyvezetõ külügyminisztere írja kormánya moszkvai ügyvivõjének: "El szeretnénk kerülni minden olyan implikációt, miszerint Magyarország megkapja a hadviselõ partner formális státusát."
29.
 • Vajna belügyminiszter hirdetménye a budapesti gettó létrehozásáról.
 • Az MKP közzéteszi programjavaslatát a Néplapban ezzel a címmel: „Magyarország demokratikus újjáépítésének és felemelkedésének programja”
  tartalma: - azonnali szakítás a náci Németországgal
  - fegyveres harc a fasizmus ellen
  - állami politikai élet demokratizálása
  - fasiszta szervezetek és pártok betiltása
  - a háborús bûnösök felelosségre vonása
  - széleskörû földreform
  - erõteljes iparosítás
  - kartellek, nagybankok állami ellenõrzés alá helyezése
  - a munkásság legégetõbb szociális követeléseinek teljesítése
  - új demokratikus külpolitika
  - alkotmányozó nemzetgyûlés összehívása
  - új, ideiglenes koalíciós kormány létrehozása
  - Gerõ Ernõés Nagy Imre Moszkvába érnek, ahol az ideiglenes kormány megalakításáról tárgyalnak
   
30.
 • A Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium által a budapesti Bölcsészettudományi Karra összehívott egyetemközi gyûlés, amelyen a minisztérium az egyetemi tanulók Németországba települését kívánja elérni, Zempléni Géza mûegyetemi tanár felszólalása után kormányellenes tüntetéssé alakul át.
 • Megjelenik a MKP programja a debreceni Néplapban.